Merkataritza gune bat eta bi etxebizitza bloke har ditzake Boscheko fabrika zaharraren orubeak

Hirigintzak plan berezia eta orubearen kudeaketa hitzarmena aztertuko ditu asteazkenean; udalak orube horren jabetza %20 ingurukoa izango luke.

Gipuzkoa etorbidearen ondoko Boscheko fabrika zaharraren orubeak, gaur egun erabilerarik ez duenak, merkataritza gune bat eta bi etxebizitza bloke har ditzake, horietatik %70 babes publikokoak, Hirigintza Gerentziako Kontseiluak datorren asteazkenean aztertuko duen espedientea onartu ondoren. Espediente honek hiri-jarduketarako plan berezi baten hasierako onarpena jasotzen du, 26.734,75 m2-ko azaleran, bai eta kudeaketa-hitzarmen batena ere.

Jarduketa honek eragina du Iruñeko Udal Planeko U.I. II Unitate Integratuko SO-1 eremuko Buztintxuri-Euntzetxiki- Santa Engracia Plan Partzialeko 23C (Gipuzkoa etorbidetik gertuen dagoena) eta 24C (Artikarekin mugan) etxadietan (7. poligonoko 1314 eta 1616 katastro-lursailak), biak merkataritza-erabilerakotzat jotzen baitira gaur egun. Aldaketa egin ondoren, 23Ck gaur egun duen merkataritza-izaera berbera izango luke, eta 24Ck, berriz, bizitegi-erabilera izango luke. Horrela, jarraipena emango litzaioke merkataritza-gunearekin mugakide den hirigintza-garapenari, 23Crekin batera, eta Artikako etxebizitzari, 24Crekin mugatuz. Ildo beretik, diseinuak proposatzen du urbanizazio berrian espaloien zabaleraren eta hiri-bilbearen gainerako diseinuaren jarraitutasuna mantentzea, hala nola Artika inguruko bulebarra Gipuzkoa etorbideraino.

Babes ofizialeko etxebizitzetarako partzela bat eta udal-jabetzako eremurako beste bat.
Zehazki, 26.734,75 m2 horietatik, GeslurXXI SL 23.273,69 m2-ren jabea da, eta Iruñeko Udala 2.590,23 m2-rena. Peauak indarrean dagoen Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engrazi Plan Partzialaren aprobetxamendu unitate berberak mantentzen ditu. Legediaren arabera, finkatu gabeko hiri-lurzorua denez, lursailen jabeek nahitaez eta doan laga beharko diote administrazioari bideetarako, espazio libreetarako, berdeguneetarako eta zuzkidura publikoetarako beharrezkoa den lurzoru guztia.

Kudeaketa-hitzarmenaren testuan, aurkeztutako lursailei dagokien udal-aprobetxamendua jasotzen da (% 10), baita lagapeneko% 10ari dagokiona ere, eta bizitegi-erabilera duten bi partzela eraikigarritan gauzatuko da, bata babes ofizialeko etxebizitzetarako eta bestea prezio tasatuko etxebizitzetarako. Espazio libreak berdegune batean kontzentratuko dira, 4.982,20 m ² -ko oinezkoentzako espazioekin eta 700 m ² -ko zuzkidura publikorako partzelarekin. Biak 5.682,20 m ² dira. Espazio publikoa osatzen dute 9.703,900 m ² -ko ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bideek.

Kudeaketa-hitzarmena sinatuta, Geslur XXI SLk, partzelen titularrak, Bosch Sistemas de Frenado, SLU merkataritza-sozietateari erosi ondoren, urbanizazio-proiektua idazteaz eta obrak kontratatzeaz arduratuko da. Urbanizazio-lanen lizitazio-epea 4 hilabetekoa izango da, urbanizazio-proiektua onartzen denetik, eta 6 hilabeteko egikaritze-epea izango dute, gutxi gorabehera. Lan guztiak hirigintzako gerentziako teknikariek kontrolatuko dituzte. Urbanizazio kostuen aurrekontua 2.520.334 eurokoa izan da.

Planaren eta kudeaketa hitzarmenaren hasierako onarpena zein behin betikoa Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio. Gero, biak Nafarroako Aldizkari Ofizialean, udal ediktuen taulan eta tokiko prentsan argitaratuko dira, eta peauaren kasuan, gainera, Iruñeko Eskualdeko Mankomunitateari, Ebroko Ur Konfederazioari eta ingurumen arloan eskumena duen Nafarroako Gobernu Departamentuari jakinaraziko zaie.